Advance Search

column
Pressure relief and permeability enhancement effect and gas extraction scheme of long-distance lower protective layer mining
YANG Ke, SUN Xiaotian, LIU Shuai, GUO Penghui, ZHANG Zhainan
2024, 51(2): 1-9. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230263
Abstract FullText HTML PDF
Research on wetting characteristics of new-type EMI on coal dust
JIN Yongfei, LIU Renfei, GUO Jun, CHAI Yangyang, YAN Li, ZHANG Kefeng
2024, 51(2): 10-17. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221121
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the hydraulic fracture penetration propagation through the layer in coal-rock complex
SU Guangning
2024, 51(2): 18-24. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221150
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive evaluation index system and method of mine ventilation system
JIANG Heguo, CUI Shuwen, TAN Pengcheng, WEI Xiaole, WEI Lianjiang, SONG Xiaolin
2024, 51(2): 25-32, 39. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221105
Abstract FullText HTML PDF
Research on the dust production characteristics and comprehensive dust-proof technology of the rapid excavation face in coal mine
CHEN Yutao
2024, 51(2): 33-39. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20240154
Abstract FullText HTML PDF
Prevention technology of weak structure against rock burst in island working face of overlying irregular coal pillar
DONG Wenzhuo, CHEN Liqiang, WANG Wenjie, SHI Mingwei, XU Weizheng, MA Hongjun
2024, 51(2): 40-45, 52. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221188
Abstract FullText HTML PDF
Research progress and prospect of early warning technology of coal mine stope roof disaster
WANG Hao, LI Jie, ZHENG Chuangkai, LIU Wenjie, ZHU Moran
2024, 51(2): 46-52. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221158
Abstract FullText HTML PDF
Study on the development law of coal pore structure in syncline structure
WANG Ao, LIU Jian, SUN Anxiang
2024, 51(2): 53-58. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230472
Abstract FullText HTML PDF
Study on permeability enhancement by hydraulic punching in crossing boreholes and comprehensive testing method for effective radius of gas extraction
LI Haitao, HUANG Zhen, DONG Xiaozhen
2024, 51(2): 59-66, 73. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230407
Abstract FullText HTML PDF
Numerical and application study on pressure relief and antireflection of overlying hard thick roof coal-rock
YUAN Yanmei, QIAO Wei, OU Cong, WU Fengzhi, CHEN Longxun
2024, 51(2): 67-73. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221267
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the synchronous propagation law of multiple fractures with interference between joints in deep coal measure reservoir
CHEN Zhijie, WANG Kai, ZHANG Xiaoqiang, JIANG Yulong, DING Yi, HOU Jian, WANG Wenwei
2024, 51(2): 74-81, 89. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221163
Abstract FullText HTML PDF
Study on the mechanism and prevention of rock burst induced by inclination change of coal seam in fold wing area
YANG Zengqiang, LIU Chang, LIU Sijia, PEI Zongyuan, SHU Tong
2024, 51(2): 82-89. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20220593
Abstract FullText HTML PDF
Surrounding rock control technology of roof cutting for pressure relief in small coal pillar roadway under secondary mining
LI Hanpua, ZHANG Baishenga, GUO Junqingb, YANG Yizhuoa, CUI Junbiao
2024, 51(2): 90-97. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221100
Abstract FullText HTML PDF
Research on weighting grade evaluation of hard roof stope based on game combination weighting-cloud model
ZHANG Xiangyang, KONG Ran, LI Xiuguan, TONG Zhipeng
2024, 51(2): 98-105, 110. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230307
Abstract FullText HTML PDF
Study on stability of goaf overlying strata with "110 construction method" in Shennan mining area
ZHANG Wei, CHEN Yutao, NI Qian, ZANG Liyan
2024, 51(2): 106-110. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230091
Abstract FullText HTML PDF
The hydraulic roof control theory and its application in contiguous hard roof roadway
ZHANG Zhaoyi
2024, 51(2): 111-117, 126. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230537
Abstract FullText HTML PDF
Research on energy-consuming support structure with limited resistance in large deformation roadway
ZHENG Qun, YU Guofeng, QIU Wenge, CHEN Haozhe, LIU Yang
2024, 51(2): 118-126. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221240
Abstract FullText HTML PDF
Study on the influence of low temperature and moisture content on the shear strength of remodeling coal
SUN Xiuwei, LIANG Weimin, LI Minmin, YUE Gaowei, LIN Haixiao
2024, 51(2): 127-132, 140. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221084
Abstract FullText HTML PDF
Study on reclamation suitability evaluation of mine subsidence land based on game theory and cloud matter element model
LIU Xiang, HUANG Dunjie, WANG Wei, LI Qi, YI Zebang, HE Qiuzhi
2024, 51(2): 133-140. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20220747
Abstract FullText HTML PDF
Development practice of deep soft coal CBM in Qinshui Basin
LIU Changhua, CHEN Guoqing, GAO Yu, GUO Qi, LI Jinyu, JIN Zhiyang
2024, 51(2): 141-145, 152. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221152
Abstract FullText HTML PDF
Research on pipeline flow pattern identification algorithm based on PSO-DBN-ELM
CHEN Wuxuan, REN Penghui, LIU Ziyu, SHEN Yutong, LI Mingqiao, QIN Xuebin
2024, 51(2): 146-152. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221099
Abstract FullText HTML PDF
A high-precision design of vertical-cavity surface-emitting laser driving circuit and temperature control circuit of coal mine oxygen detection
YU Qing, ZHANG Huaqian, GUO Qinghua
2024, 51(2): 153-160. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20230864
Abstract FullText HTML PDF
Design of intrinsically safe circuit with adjustable cut-off current and protection time
YU Xiang, WU Yanqing, LIANG Chengwen
2024, 51(2): 161-165. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221157
Abstract FullText HTML PDF
Design of heat emission structure and thermal simulation analysis of embedded air-cooled frequency converter
JIA Tianyi, XU Lijun, CHEN Zhifeng, ZHU Di
2024, 51(2): 166-174. DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221161
Abstract FullText HTML PDF